Algemene voorwaarden

Hieronder de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Jolanda Verhoeks Dierenfotografie en Jolanda Verhoeks Fotografie.

Opgesteld juni 2020

Contactgegevens:

Jolanda Verhoeks

www.jolandaverhoeks.nl

info@jolandaverhoeks.nl

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Jolanda Verhoeks dierenfotografie of Jolanda Verhoeks fotografie en (rechts)personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Jolanda Verhoeks - Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet
9. Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en (rechts)personen, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbod

1. Fotograaf kan mondeling een aanbod of prijsopgave geven, maar deze is pas geldig na schriftelijke kennisgeving.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 7 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden of producten. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra een aanbetaling is voldaan.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotografie opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. Fotograaf levert de foto’s uit in de door normaal gebruikelijke stijl, waarbij beeldbewerking wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen voorselectie van de foto’s, waarop de (rechts)personen geen invloed hebben, waaruit de afgesproken aantal foto's gekozen kunnen worden.

4. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is te fotograferen met opdrachtgever een andere datum overleggen om de fotoshoot alsnog doorgang te laten vinden.

 

Artikel 6. Portfolioshoot en TFP shoot

In dit gedeelte wordt de gefotografeerde model genoemd, model kan ook een dier zijn en dan wijst het woord naar de eigenaar van het dier of dieren.

1. Indien er sprake is van een portfolioshoot, dan doet de fotograaf een oproep hiertoe. 

      1a. de oproep kan zijn met een datum, tijd en locatie in overleg of

      1b. de oproep is voor een vaste datum, tijd en locatie

      1c. Bij een portfolioshoot meldt het model (of de dieren, als het om een dierenshoot gaat) zichzelf vrijwillig aan.

      1d. Indien fotograaf of model op de dag niet meer kan, dan uiterlijk 48 uur voor de dag van de shoot afzeggen. Uitzondering hierop is          overmacht

2. De fotograaf heeft het recht om de foto's te gebruiken ter eigen promotie op alle manieren waarop fotograaf promotie maakt (zowel digitaal als in drukwerk).

     2a. Mocht er commerciële belangstelling zijn voor een foto (of meerdere) dan zal dit in overleg gebeuren met model, maar dit                        geeft model geen recht om hier een vergoeding voor te krijgen, tenzij anders afgesproken.

3. De fotograaf bewerkt de foto's naar eigen inzicht en wat volgens fotograaf bij de shoot past, ook als model de foto's niet naar zijn/haar smaak vindt na de bewerking.

4. Bij het aangaan van een portfolioshoot doet model afstand van het portretrecht. 

     4a. Hier kan van afgeweken worden als model daar een gegronde reden voor heeft, dit gebeurd altijd in overleg met de                                       fotograaf. 

5. Het model krijgt voor het meewerken aan de portfolioshoot 3 foto's op origineel formaat voor print (alleen voor eigen gebruik) en dezelfde 3 foto's in een sociale media formaat met logo, deze mogen online geplaatst worden, met naam vermelding en zoals aangeleverd door fotograaf.

     5a. Er is altijd een mogelijkheid om tegen een vergoeding meer foto's bij te bestellen. 

     5b. De vergoeding is afhankelijk van het bedrag wat ten tijde van de bestelling gangbaar is. 

6. In geen geval mag model iets aan de foto's veranderen, door middel van deel eraf halen, filter eroverheen of andere bewerkingen. 

     6a. Indien model bovenstaande toch doet, zal er eerst een verzoek komen om de foto te verwijderen en de originele te plaatsen.                     Gebeurd dit niet, dan kan de fotograaf een vergoeding vragen, voor geleden schade. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van      de schade en zal liggen tussen de € 100 - 350 euro.

7. In het geval van een TFP shoot worden de wensen besproken tussen fotograaf, model en eventuele mua of stylist. 

8. Datum, tijd en locatie is ook in overleg.

9. Een TFP shoot geldt alleen als beide partijen hier een voordeel uit halen, anders wordt de shoot gezien als een portfolio of reguliere fotoshoot (te bepalen door fotograaf). 

     9a. Een TFP shoot is met gesloten beurs. Uitzondering is als er voor een locatie betaald moet worden, dan zal dat bedrag verdeeld                  worden onder elke deelnemer aan de TFP shoot.

10. Fotograaf is verantwoordelijk voor eigen materiaal om de foto's te kunnen maken zoals afgesproken.

       10a. Model, Mua of andere betrokkene is verantwoordelijk voor eigen materiaal om de gewenste shoot te kunnen doen, ook als hier             kosten aan verbonden zijn - uitgezonderd een locatie.

11. Bewerking van de foto's zal zijn zoals afgesproken en in lijn met de soort shoot

       11a. In Geen geval mogen foto's anders geplaatst worden dan dat deze geleverd worden door de fotograaf, dit wil zeggen dat er geen           bewerkingen of andere zaken aan de foto mag worden veranderd.

      11b. In overleg kan fotograaf de bewerking aanpassen als deze niet in lijn is zoals afgesproken voor de shoot plaats heeft gevonden. 

      11c.  Indien er alsnog zonder toestemming veranderingen aan een foto zijn waargenomen, zal er eerst een verzoek komen om de foto          te verwijderen en de originele te plaatsen. Gebeurd dit niet, dan kan de fotograaf een vergoeding vragen, voor geleden schade. De                hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de schade en zal liggen tussen de € 100 - 350 euro.

12. Afzeggen van een shoot maximaal 48 uur voor de datum van de shoot, dit geldt voor fotograaf, model en alle andere personen die op de shoot aanwezig zouden zijn

       12a. uitzondering hierop is als het door onmacht is. 

13. Iedereen die tijdens de TFP gefotografeerd wordt, doet afstand van portretrecht. Dit wil zeggen dat de fotograaf ten alle tijden het      recht heeft om de foto's te plaatsen voor eigen promotie.

14. TFP shoots zijn alleen bedoeld om de portfolio's van betrokkenen uit te breiden, er wordt dus niet betaald voor personen die meewerken aan de shoot. 

       14a. Mocht fotograaf erachter komen dat er geld gewin uit de shoot gehaald wordt, dan heeft de fotograaf recht op een gelijk deel van         de geworven inkomsten. 

       14b. Shoots die de bedoeling hebben om commercieel gebruikt te worden, komen niet in aanmerking voor de TFP shoot, daarvoor               kan ik als fotograaf ingehuurd worden met het tarief dat de fotograaf op dat moment hanteert.

15. In het geval van schade gelden de voorwaarden zoals omschreven in artikel 14. Dit geldt voor zowel de portfolioshoot als de TFP shoots

 

Artikel 7. Levering

1. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal aangeleverd. Hiervan wordt gebruik gemaakt van Wetransfer, waarbij rechthebbende 7 dagen heeft om het beeldmateriaal te downloaden
2. Jolanda overhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks Fotografie levert nadrukkelijk geen onbewerkte bestanden. Fotograaf levert enkel de door haar gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct.
3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie vastgesteld.

 

Artikel 8. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website jolandaverhoeks.nl, tenzij anders overeengekomen (zoals bij een portfolio of tfp shoot).
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever .
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.
5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, dient het bedrag met aftrek van de aanbetaling uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de fotoshoot op de rekening van de fotograaf te staan.
3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.
5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Tevens kan door fotograaf de opdracht eenzijdig ontbonden worden. 
6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

 

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en annulering

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever zal de aanbetaling niet gerestitueerd worden.
5. Bij verhindering door fotograaf danwel opdrachtgever zal in overleg een andere datum afgesproken worden. De voorwaarden voor betaling zoals in artikel 8 blijven hierbij van kracht.

 

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten of diensten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten of diensten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de foto's te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
4. De opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de foto's voor eigen gebruik te bewaren.

5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden of de foto's aan te bieden voor commerciële doeleinden. Voor dit laatste zal een passende vergoeding gevraagd worden afhankelijk van de soort publicatie.

7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

8. Opdrachtgever mag de geleverde werken niet anders ten toon stellen dan geleverd door de fotograaf, de foto's mogen niet bijgesneden, bewerkt worden of op ander manier weergegeven..

9. Alleen foto's met logo geleverd door de fotograaf mogen gebruikt worden op de sociale media kanalen, met naamsvermelding van de fotograaf (onder naam: Jolanda Verhoeks, Jolanda Verhoeks dierenfotografie of Jolanda Verhoeks fotografie).

10. Indien fotograaf constateert dat een foto gebruikt wordt voor andere doeleinden dan afgesproken met opdrachtgever of alsnog anders ten toon gesteld wordt dan aangeleverd, dan kan er een vergoeding gevraagd worden voor de geleden schade. De vergoeding is afhankelijk van de overtreding.

 

Artikel 13. Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
2. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen, tenzij anders overeen gekomen.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.

3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 1 jaar bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan het (rechts)personen geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

5. Indien schade bij de fotograaf ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade en de daarvoor passende vergoeding. Hieronder wordt verstaan:

  • schade aan materiaal
  • persoonlijk letsel
  • eventuele psychisch lijden

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17. Privacy / geheimhouding

1. Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een klantenbestand dat alleen toegankelijk is voor Jolanda Verhoeks (dierenfotografie / fotografie). Jolanda Verhoeks respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming aan Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie. Mocht er onverhoopt een foto op de website dan wel sociale media gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is, dan kunt u een mail sturen naar info@jolandaverhoeks.nl.

Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie onderneemt stappen zodat de foto niet meer op de desbetreffende sites gebruikt zal worden. Er kunnen geen rechten ontleend worden voor een vergoeding van de per ongeluk geplaatste foto, anders dan het verwijderen ervan.