Algemene voorwaarden

Hieronder de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Jolanda Verhoeks Dierenfotografie en Jolanda Verhoeks Fotografie.

Opgesteld juni 2020

Contactgegevens:

Jolanda Verhoeks

www.jolandaverhoeks.nl

info@jolandaverhoeks.nl

06-28201691

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Jolanda Verhoeks dierenfotografie of Jolanda Verhoeks fotografie en (rechts)personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Jolanda Verhoeks - Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet
9. Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en (rechts)personen, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbod

1. Fotograaf kan mondeling een aanbod of prijsopgave geven, maar deze is pas geldig na schriftelijke kennisgeving.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 7 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden of producten. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra een aanbetaling is voldaan.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotografie opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. Fotograaf levert de foto’s uit in de door normaal gebruikelijke stijl, waarbij beeldbewerking wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen voor-selectie van de foto’s, waarop de (rechts)personen geen invloed hebben, waaruit de afgesproken aantal foto's gekozen kunnen worden.

4. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is te fotograferen met opdrachtgever een andere datum overleggen om de fotoshoot alsnog doorgang te laten vinden.

 

Artikel 6. Levering

1. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal aangeleverd.
2. Jolanda overhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks Fotografie levert uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden. Fotograaf levert enkel de door haar gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct.
3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie vastgesteld.

 

Artikel 7. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website jolandaverhoeks.nl
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever .
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.
5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, dient het bedrag met aftrek van de aanbetaling uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de fotoshoot op de rekening van de fotograaf te staan.
3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.
5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Tevens kan door fotograaf de opdracht eenzijdig ontbonden worden. 
6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

 

Artikel 9. Opschorting, ontbinding en annulering

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever zal de aanbetaling niet gerestitueerd worden.
5. Bij verhindering door fotograaf danwel opdrachtgever zal in overleg een andere datum afgesproken worden. De voorwaarden voor betaling zoals in artikel 8 blijven hierbij van kracht.

 

Artikel 10. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten of diensten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten of diensten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de foto's te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
4. De opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de foto's voor eigen gebruik te bewaren.

5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden of de foto's aan te bieden voor commerciële doeleinden. Voor dit laatste zal een passende vergoeding gevraagd worden afhankelijk van de soort publicatie.

7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

8. Opdrachtgever mag de geleverde werken niet anders ten toon stellen dan geleverd door de fotograaf, de foto's mogen niet bijgesneden, bewerkt worden of op ander manier weergegeven..

9. Alleen foto's met logo geleverd door de fotograaf mogen gebruikt worden op de social media kanalen, met naamsvermelding van de fotograaf (onder naam: Jolanda Verhoeks, Jolanda Verhoeks dierenfotografie of Jolanda Verhoeks fotografie).

10. Indien fotograaf constateert dat een foto gebruikt wordt voor andere doeleinden dan afgesproken met opdrachtgever of alsnog anders ten toon gesteld wordt dan aangeleverd, dan kan er een vergoeding gevraagd worden voor de geleden schade. De vergoeding is afhankelijk van de overtreding.

 

Artikel 12. Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
2. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen, tenzij anders overeen gekomen.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.

3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 1 jaar bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan het (rechts)personen geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

5. Indien schade bij de fotograaf ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade en de daarvoor passende vergoeding. Hieronder wordt verstaan:

  • schade aan materiaal
  • persoonlijk letsel
  • eventuele psychisch lijden

 

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16. Privacy / geheimhouding

1. Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een klantenbestand dat alleen toegankelijk is voor Jolanda Verhoeks (dierenfotografie / fotografie). Jolanda Verhoeks respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming aan Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie. Mocht er onverhoopt een foto op de website danwel social media gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is, dan kunt u een mail sturen naar info@jolandaverhoeks.nl.

Jolanda Verhoeks dierenfotografie / Jolanda Verhoeks fotografie onderneemt stappen zodat de foto niet meer op de desbetreffende sites gebruikt zal worden. Er kunnen geen rechten ontleend worden voor een vergoeding van de per ongeluk geplaatste foto, anders dan het verwijderen ervan.